script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> ททท. สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว “เยือนนครหัตถศิลป์ ถิ่นลำพูนพลัสลำปาง” - onlinenewscm

ททท. สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว “เยือนนครหัตถศิลป์ ถิ่นลำพูนพลัสลำปาง”

เมื่อ 10 ธันวาคม 63 ที่ ณ บริเวณประตูท่านาง นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการแถลงข่าว “เยือนนครหัตถศิลป์ ถิ่นลำพูนพลัสลำปาง” โดยมี นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแถลง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง  ร่วมกับจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว2 จังหวัด คือ จ.ลำพูน และจ.ลำปาง ที่มีความโดดเด่นด้าน ศิลปะ หัตถกรรมและการท่องเที่ยว ในรูปแบบ Slow Travel  ด้วยการนำอัตลักษณ์รถสามล้อและรถรางมาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ผนวกกับการนำเสนอหัตถศิลป์ถิ่นลำพูน อาทิ การทอผ้ายกดอกด้วยกี่กระตุก กี่เอว ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้ว ชมการทอผ้า ผ้าทอยกดอกลำพูน ซึ่งสะท้อนถึงงานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวยองแต่โบราณ และงานด้านศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อินสนธิ์  วงศ์สาม  ศิลปินผู้ท่องโลกด้วยสกูตเตอร์แลมเบรตต้า จากไทยสู่อิตาลี ทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญที่จุดประกายองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์ในเมืองไทยให้กว้างขวาง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ มาจัดแสดงในเรือนโบราณรอบอุทยานธรรมะและหอศิลป์

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถึงพันธกิจทางยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน 6 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดลาพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลาพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลาพูน อย่างเท่าเทียม  การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล   และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพ บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด โดยมีเป้าประสงค์ คือ การเติบโตของรายได้ของครัวเรือนและการจ้างงานที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเทคโนโลยี การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง  ได้นำเสนอแนว ทางการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว ปี 2564 และการเปิดเทศกาลท่องเที่ยว จ.ลำพูน ททท. สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว “เยือนนครหัตถศิลป์ถิ่นลำพูน พลัส ลำปาง”   Lamphun Slow Travel ชูความโดดเด่นด้านศิลปะ หัตถกรรม และ การท่องเที่ยวด้วยรถรางและรถสามล้อ เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็น Destination ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องแวะ ชม ชิม ชอป แชะ และแชร์ โดยปี 2564 ททท.สำนักงานลำปาง นำเสนอ 2 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย กลยุทธ์กระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างสมดุล และกลยุทธ์สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว มีการบอกต่อประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้กับชุมชนและคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.