fbpx

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารายงานตัวซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 (ครั้งที่ 42) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21-22 สิงหาคม 63 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,425 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน  84 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 2,341 ราย  โอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่บัณฑิต  ณ โถงอาคารจุฬาภรณ์  และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19  ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้วางมาตรการคุมเข้ม การเฝ้าระวัง  คัดกรอง ป้องกันการระบาดของโรค จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ จัดให้มีการตรวจวัดไข้บัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง  บัณฑิตจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธี โดยให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อย่างเคร่งครัด.