คอมแพสชั่นและคริสตจักรคู่มิตรร่วมต้านโควิด บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 6 รพ. ในแม่ฮ่องสอน-ตาก - onlinenewscm

คอมแพสชั่นและคริสตจักรคู่มิตรร่วมต้านโควิด บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 6 รพ. ในแม่ฮ่องสอน-ตาก

คอมแพสชั่น ประเทศไทย (มูลนิธิดรุณาทร จ.เชียงใหม่) บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง โดยมีผู้นำคริสตจักรที่เป็นคู่มิตรในการทำพันธกิจกับคอมแพสชั่นเป็นผู้ส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่ลาน้อย โรงพยาบาลสมเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 28 และ29 พฤษภาคม  63 ที่ผ่านมา

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบได้แก่ ชุดหมีกันน้ำ เสื้อกราวสีฟ้า แว่นป้องกันตา หน้ากากป้องกันละอองฝอย หน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัย 3 M ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำแบบกระบอกฉีด หมวกตัวหนอนที่ใช้ในห้องผ่าตัด ถุงมือแพทย์ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และเครื่องกรองอากาศ รวมทั้งสิ้น 1,240,000 บาท ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความประสงค์และความจำเป็นของโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการตรวจและให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งผู้ป่วยทั่วไปในพื้นที่

               คริสตจักรในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่ระมาด ได้แก่ คริสตจักรตะหละออกล หมวดคริสตจักรหม่องวา คริสตจักรพอนอถ่า หมวดคริสตจักรคำหวัน คริสตจักรพระพร คริสตจักรห้วยกระทิง คริสตจักรเดจิคอ คริสตจักรกี่กู่โด๊ะคี และคริสตจักรเหว่ตะลู   คริสตจักรในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลท่าสองยาง ได้แก่ คริสตจักรหนองบัว คริสตจักรแม่อุสุ คริสตจักรโชโกล และคริสตจักรแม่สะลิด  คริสตจักรในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จ.ตาก ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง ได้แก่ คริสตจักรอุ้มผาง และคริสตจักรเชอทะ

คริสตจักรในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้แก่ คริสตจักรบ้านแพะ คริสตจักรบ้านโป่ง คริสตจักรแม่เหาะ คริสตจักรบ้านจอซิเดอ คริสตจักรบ้านอุมโล๊ะ ร่วมด้วย เลขาคริสตจักรเขตแม่สะเรียง และคริสตจักรแม่แพะ  คริสตจักรในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้แก่ คริสตจักรสัมพันธ์บ้านดง คริสตจักรสัมพันธ์บ้านสันติสุข คริสตจักรแม่แลป คริสตจักรสัมพันธ์บ้านละอูบ คริสตจักรสัมพันธ์แม่ลาน้อยคริสตจักรในพื้นที่อำเภอสมเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเมย ได้แก่ คริสตจักรนับพระพรกอโมทะ หมวดคริสตจักรสบเมย และคริสตจักรสบโขง

นับเป็นความยินดีที่คอมแพสชั่นและคริสตจักรคู่มิตรในพื้นที่ได้ร่วมกันทำพันธกิจเพื่อสังคมในครั้งนี้ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงต้องระวังและร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในทุกภาคส่วนของสังคม คอมแพสชั่นร่วมกับคริสตจักรคู่มิตรในทุกพื้นที่ขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมทั้ง อสม.ในทุกภาคส่วนมา ณ ในโอกาสนี้

คอมแพสชั่น ประเทศไทย (มูลนิธิดรุณาทร) ทำพันธกิจด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมสำหรับเด็ก โดยร่วมดำเนินงานกับคริสตจักรที่เป็นคู่มิตรในการทำพันธกิจ ปัจจุบันมีเด็กยากจนได้รับความช่วยเหลือในโครงการจำนวนกว่า 50,000 คน มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม www.compassionth.com