script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว - onlinenewscm

เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

เมื่อ 30 ตุลาคม 63 เวลา 18.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดย อำเภอสารภี ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอสารภี   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม เพื่อเป็นการเชื่อมโยง และยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วม และความต้องการของประชาชน  ในการพัฒนาอำเภอสารภี “ดินแดนเมือง เวียงกุมกาม ปฐมนครราชธานีล้านนา แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองแห่งความสุข”

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โบราณสถานเวียงกุมกาม ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กระตุ้นนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าวังตาล และทุกพื้นที่ของอำเภอสารภี ให้มากขึ้น รวมถึงเพื่อให้ทราบข้อมูล ประวัติความเป็นมา เส้นทางการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอำเภอสารภี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีรายได้   โดยกิจกรรม จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 12 เมษายน 2564 ทุกวันเสาร์ที่ 2 และเสาร์ที่ 4 ของเดือน ณ โบราณสถานวัดอีค่าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ เวียงกุมกาม เป็นหนึ่งในโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีความสำคัญและน่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรล้านนา สร้างขึ้นในสมัยของพญามังราย กษัตริย์แห่งเมืองโยนกนคร ซึ่งถูกค้นพบในพื้นที่บริเวณระหว่างแม่น้ำปิงสายเก่า และสายใหม่ มีอายุกว่า 700 ปี ต่อมาได้ย้ายเมืองหลวง เนื่องจากเกิดน้ำท่วมทุกๆปี ทำให้เวียงกุมกาม ถูกฝังจมใต้ตะกอนดิน จนกระทั่งเมื่อปี 2527 หน่วยศิลปากรที่ 4 ได้ขุดวิหารกานโถม ณ วัดช้างค้ำ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเวียงกุมกาม ทำให้เรื่องราวของเมืองในตำนานแห่งนี้ปรากฏขึ้น และได้ฟื้นฟูให้กลับมามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่ง.