script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เจ้าหน้าที่ออกตรวจ แนะนำร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง - onlinenewscm

เจ้าหน้าที่ออกตรวจ แนะนำร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง

ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหใม่ นำโดย นายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563

นายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกระทรวงคมนาคม ได้มีประกาศเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยทางเดินอากาศ ซึ่งไม่สามารถปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดขึ้นสู่อากาศได้ และในช่วงระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 63  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในการปฏิบัติตามมาตรการของกฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ ของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกตำบล อำเภอหางดงทุกตำบล อำเภอสารภี 4 ตำบล คือตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม 3 ตำบล คือตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ และตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย 1 ตำบลคือตำบลหนองหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการปล่อยโคมได้โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 2 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ สามารถทำการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน (ว่าวฮม) ได้ แต่ต้องขออนุญาตนายอำเภอท้องที่ก่อนทำการปล่อย 15 วัน ซึ่งตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้สามารถปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน (ว่าวฮม) ได้ 3 วันเท่านั้น ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดไว้ว่าโคมลอยที่สามารถปล่อยได้ จะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน ตัวโคมทำจากวัสดุธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร และสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร พร้อมระบุแหล่งผลิต แหล่งที่มาให้ชัดเจน และระบุหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่