script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมมือกับ รพ.ลานนาให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี - onlinenewscm

ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมมือกับ รพ.ลานนาให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี

เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่  นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาฝาง  ดำเนินการวันแรกของโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกัน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39  ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธี  โดยในกิจกรรมเปิดตัวของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  เพื่อผู้ประกันตนใน โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล  ผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา   ร่วมพิธีเปิด ในการนี้มีผู้ประกันตน ของโรงพยาบาลลานนาทีมี อายุ 50 ปีขึ้นไป ร่วมรับการฉีดวัคซีน จำนวน 50 คน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคม จ.เชียงใหม่  กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่” ให้ความรู้ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้บริการทางการแพทย์ ดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรค และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคที่ไม่เนื่องจากการทำงาน มีการปรับสภาพแวดล้อม และสร้างความปลอดภัย จะส่งผลให้ผู้ประกันตน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล และสามารถลดจำนวนวันลางาน รวมทั้งลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ทำให้เกิดอันตราย พิการ และเสียชีวิตลงได้ จึงได้มีนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคของผู้ประกันตน   กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)  ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 ฉีดฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย ปีละ 1 ครั้ง ในปีนี้จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ตั้งแต่ปี 2564 จะให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี โดยผู้ประกันตน สามารถขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนสิทธิตนเองไว้เท่านั้น.