script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> ทหารเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ห่างไกลในเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง - onlinenewscm

ทหารเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ห่างไกลในเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง

ช่วงระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 64 เจ้าหน้าที่ทหาร จากชุดปฏิบัติการทำลายพืชเสพติด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17
ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เข้าสำรวจและตัดทำลายแปลงฝิ่น เนื่องจากมีการลักลอบปลูก ในบริเวณพื้นที่ในเขต ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ ,ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบแปลงฝิ่น 5 แปลง พื้นที่ประมาณ 5 ไร่เศษ จึงได้ร่วมกันตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่

โดยก่อนหน้านี้เมื่อ 5 มกราคม 64 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการตัดทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่ดอยสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,725 เมตร เป็นแปลงฝิ่นขนาด 0.79 ไร่ มีความหนาแน่น 80 % อย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้ สามารถประเมินแนวโน้มพื้นที่ปลูกฝิ่นในปีพ.ศ. 2563/2564 จะมีพื้นที่ปลูกลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังคงดำเนินงานด้านมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และในบางพื้นที่มีความเจริญเริ่มเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้เสพและราคา ฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเขต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก.