script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 - onlinenewscm

เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

เมื่อ 29 ธันวาคม 63  ที่ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธี

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น และก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากปัจจัยเสี่ยงใน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านยานพาหนะ การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัยทางน้ำ และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีเป้าหมายในภาพรวม เพื่อให้ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2563) ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุต้องน้อยกว่า 115 ครั้ง ผู้บาดเจ็บน้อยกว่า 117 ราย และผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 13 ราย โดยมีมาตรการควบคุมเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วง 7 วันอันตราย ที่มีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยประมาท และขับขี่ขณะมึนเมา ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.