script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เขต 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ” - onlinenewscm

ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เขต 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ”

ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เขต 9 จับมือสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระดมเครือข่ายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ” ในการเฝ้าระวังการโฆษณาเกินจริงในกลุ่มผู้สูงอายุ

               เมื่อ 24 ธันวาคม 63 ที่ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เภสัชกรหญิง นฤมล ขันตีกุล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ” โดยมี นางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เขต 9 หัวหน้าโครงการฯ และนางสาวนัทธินี วัฒนวราสันต์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งมาจาก เครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนในชมรมฯ ผู้แทน รพ.สต. บุคลากรสาธารณสุขพื้นที่ต่างๆ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 40 คน

               ทั้งนี้จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่โอ้อวดเกินจริง โดยเฉพาะการผสมตัวยาสเตียรอยด์ โดยมีการกล่าวอ้างการรักษาโรคต่างๆ ทำให้ผู้สูงอายุหลงเชื่อ ใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม และเกิดอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิต ทางชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เขต 9 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ “วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ” เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารมวลชนในการผลิตสื่อ และแนะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านรายการวิทยุ “ไจ้ไค่เล่า รู้เท่าทันสื่อ” รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อ และภาคประชาชนผู้สูงอายุ (วัยเก๋า) ในการเฝ้าระวังการโฆษณาที่ไม่ถูฏต้อง รวมทั้งเป็นเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสของประชาชน โดยการขับเคลื่อนของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เข้าร่วมโครงการ ควบคู่กับการเสิรมพลังด้วยการลงพื้นที่ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อ กับผู้สูงอายุที่มีการรวมกลุ่มในโรงเรียนเกษียณวัยในพื้นที่เทศบาลตำบล 9 แห่ง ทั้งในเมือง กึ่งเมือง และในชนบท รวมทั้งเสียงตามสาย โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่าย 3 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมวางแผนขับเคลื่อนเครือข่ายและผู้สูงอายุ ในด้านการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

               ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เขต 9 ได้นำเสนอโครงการ และได้รับการสนับสนุนทุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 1.6 ล้านบาท โดยมีระยเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – มิถุนายน 2564.