script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า เชียงใหม่ - onlinenewscm

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า เชียงใหม่

เมื่อ 24 ตุลาคม 63   พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ริมคลองแม่ข่า บริเวณชุมชนหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกัน พัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนหัวฝาย  ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับฟังบรรยายสรุป พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ที่ผ่านมาได้มีการนำมาตรการหลัก 8 มาตรการ มาใช้ในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนของคลองแม่ข่า ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การแก้ไขการบุกรุกที่ดิน การหาแหล่งน้ำต้นทุน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างเดิม การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงพัฒนาลำน้ำสาขา และการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดูแลน้ำในคลองแม่ข่า นอกจากนี้ ในด้านระบบการบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถรวบรวมน้ำเสียได้ประมาณ 20,000 – 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยการรับน้ำเสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง 20 ตารางกิโลเมตร และบางส่วนจากเทศบาลตำบลช้างเผือกที่ไหลมาตามท่อระบายน้ำ โดยได้ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่จะไหลลงสู่คลองแม่ข่า อีกทางหนึ่ง.