script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> สดร. นำร่องเปิดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรม ให้ประชาชนเข้าใช้บริการ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ - onlinenewscm

สดร. นำร่องเปิดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรม ให้ประชาชนเข้าใช้บริการ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดพื้นที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อประชาชน ภายในบริเวณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป พร้อมมาตรการป้องกันเข้มข้นด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด 19  สดร. จึงกำหนดเปิดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรม สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา นำร่องสองแห่งแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมได้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. – 08.30 น. และช่วงเย็น เวลา 16.30 น. – 19.30 น. สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และ สงขลา  เนื่องจากเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคโควิด 19 จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้

สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกับมีเส้นทางเดินตัดผ่านสวน สำหรับวิ่งและปั่นจักรยานได้  จึงเปิดพื้นที่ดังกล่าวให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เพื่อผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลของโรคโควิด 19 พร้อมมีมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ

สำหรับมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรม ผู้มาใช้บริการจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีไข้ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ขอความร่วมมืองดใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นขณะออกกำลังกาย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทิ้งขยะติดเชื้อลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ และไม่ถ่มน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกลงบนพื้น  สดร. มีความห่วงใยต่อผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน จึงขอความร่วมมือดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อความสุขของทุกคน ดร. ศรัณย์ กล่าวปิดท้าย.