script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เอไอเอส ผนึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการด้านการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farming - onlinenewscm

เอไอเอส ผนึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการด้านการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farming

เอไอเอส ผู้นำ Digital Life Service Provider และนวัตกรรม IoT อันดับ 1 ที่ครอบคลุม 77 จังหวัด จับมือ ม.แม่โจ้ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตร เดินหน้าลงนามขยายความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farming ) นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พร้อมด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ร่วมยกระดับเกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของเอไอเอส ที่เป็นผู้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เรายังมีความมุ่งมั่นในการสร้าง Ecosystem ในทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างสรรรค์นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง โดยในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เอไอเอส จึงได้ขยายความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรของภาคเหนือ นำ Digital Infrastructure พร้อมด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ร่วมสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farming ) ยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้านการบริหารจัดการและดูแลฟาร์ม ความสามารถในการควบคุมผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมการเรียนรู้และสัมผัสกับ Digital Economy ที่เอื้อต่อภาคธุรกิจแบบครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือให้เติบโตไปด้วยกัน”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์  กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นนักปฏิบัติที่สะสมภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร ต่อยอดสู่เกษตรนวัตกรรม smart farm  และเกษตรสมัยใหม่ พร้อมมุ่งมั่งพัฒนาเพื่อยกระดับระบบเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ต่างมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าภาคการเกษตร อาทิเช่น ระบบอุปกรณ์ IoT ทางการเกษตร ระบบแอปพลิเคชั่นเพื่อการสนับสนุนการทำการเกษตร (Decision support system) AI ทางการเกษตร และ ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติทางการเกษตร โดยความร่วมมือกับเอไอเอสในวันนี้ เราเชื่อมั่นว่าด้วยองค์ความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความเชี่ยวชาญในภาคเกษตรกรรม เมื่อผนวกกับจุดแข็งของเอไอเอส ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่แข็งแกร่งด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมทั่วประเทศ จะช่วยให้งานวิจัยและพัฒนาโซลูชั่น ตลอดจนแพลตฟอร์มต่างๆ สนับสนุนระบบการทำฟาร์มสมัยใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทเกษตรกรรมของไทย อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการยกระดับระบบเกษตรกรรมไทยให้สามารถไปสู่เป้าหมาย เกษตรกรรม 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและยั่งยืน”