script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในอำเภอสันป่าตอง - onlinenewscm

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในอำเภอสันป่าตอง

เมื่อ 19 กรกฎาคม 63 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะกับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในอำเภอสันป่าตอง กว่า 400 คน ที่มารอต้อนรับ และมอบนโยบายให้กับข้าราชการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะการนำระบบสหกรณ์เข้ามาดูแลเสริมสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย พร้อมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ดึงคนรุ่นใหม่กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด หันมาทำอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกข้าว ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงโคเนื้อ โคนม โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง และแนะนำเรื่องอาชีพ เพื่อพัฒนา ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง

สำหรับในอำเภอสันป่าตอง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีพื้นที่ทำเกษตรประมาณ 79,565 ไร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าว ลำไยและถั่วเหลือง รวมถึงเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้ โดยมีสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ระดับอำเภอ มีสมาชิก 10,005 ราย ทุนดำเนินงานกว่า 927 ล้านบาท ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว(สันป่าตอง) ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอสันป่าตอง และรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย และถั่วเหลือง โดยสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด ทั้งโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐาน GMP กำลังการผลิต 40 ตันต่อวัน และไซโล เก็บข้าวเปลือกได้ 500 ตัน เครื่องอบลดความชื้น และลานตาก และในช่วงฤดูลำไยของทุกปี (ก.ค.-ส.ค.)ทางสหกรณ์เปิดรับซื้อลำไยจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายเป็นลำไยสดและมีตู้อบลำไย เพื่อแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งส่งให้กับเอกชนนำไปจำหน่ายประเทศจีนด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบตะกร้าบรรจุผลไม้ ให้กับสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัดและสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จำกัด ซึ่งครม.ได้จัดสรรงบกลาง 45 ล้านบาท สำหรับใช้บริหารจัดการและกระจายผลไม้ผ่านกลไกสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเน้นผลผลิตมังคุดและลำไยเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้ให้สหกรณ์นำไปจัดซื้อตะกร้าผลไม้ เพื่อนำไปขนส่งขนลำไยส่งจำหน่ายให้กับคู่ค้า และกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้น ป้องกันปัญหาลำไยกระจุกตัวในพื้นที่ จากนั้นได้เดินชมสินค้าและผลผลิตของเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ซึ่งเปิดเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตของสมาชิก   ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงตลาด และการนำผลผลิตการเกษตรและสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ มาจำหน่ายในพื้นที่ซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์  ส่งผลช่วยสร้างมูลค่าธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้น.