AIS
AIS

23 มกราคม, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

กลุ่มเหนือตอนบน 2 กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ เพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

Front 03

Front 03

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ได้มีการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นถึง 2 ครั้งและได้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในโครงการจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาวิสาหกิจของตนเองต่อไป โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดคือ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ร่วมสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดพัฒนาตนเอง ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่อไป

Phayao (4) Phayao (3)

โดยทางโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มยอดจำหน่าย สร้างรายได้ให้ตนเองอย่างยั่งยืน บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่ทั่วถึงและไม่ครบวงจร เข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ  อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งออก ที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น.

Phayao (2)

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts