AIS
AIS

20 กุมภาพันธ์, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

สถาปัตย์ฯ มช.จัดอบรมวาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 24

Clip

สถาปัตย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)          เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร   “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 24” ระหว่างวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม  ซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้

Clip

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่  2  ตุลาคม  2562 รับจำนวนจำกัด 35 คน ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน การฝึกปฏิบัติ และทัศนศึกษานอกสถานที่  พร้อมรับเกียรติบัตรจากโครงการอบรม  โดยผู้สมัครสามารถช าระค่าลงทะเบียน 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. ชำระเป็นเงินสด ณ หน่วยการเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ
  2. ชำระโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 521 – 1 – 65579 – 6 ชื่อบัญชีเงินรายรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.1 กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบสมัครและสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีรายชื่อผู้สมัครอบรมในสำเนาการโอนเงินบัญชีธนาคาร โดยวิธีการ SCAN หรือถ่ายรูป ใบสมัครและสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และส่งมาทางอีเมล sutidas48@gmail.com หรือทาง  INBOX Fanpage Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา/ประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันพุธที่  2 ตุลาคม 2562

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โทร. 053-277855, 063-7944214 หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942806  ในวันและเ วลา รา ชการ   หรือทา ง  Email :  sutidas48@gmail.com  และ  Fan Page : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และ Fan Page : ประชาสัมพันธ์ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มช.

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts