AIS
AIS

26 กุมภาพันธ์, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

คณะเกษตรฯ มช. จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 สุดยิ่งใหญ่ ยกทัพผลงานวิจัยและนวัตกรรม

poster A4-01

poster A4-01

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation” รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน พร้อมยกทัพผลงานวิจัยและ นวัตกรรมเด่นที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน เทคโนโลยีชีวภาพทาง การเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านพลังงาน นอกจากนั้นยังยกแปลงทิวลิป และพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวไว้ในงานด้วย

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระและกลุ่มเกษตรกร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยมีแนวปฏิบัติที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกๆ สองปี สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ การผลิต ด้านการเกษตร การพัฒนาเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนทั่วไป

poster A4-02

คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงาน เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการผู้จัดงานจะได้เนรมิตพื้นที่ในฮอลล์ กว่า 34,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นอุทยานการเกษตรที่สร้างสรรค์ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการเกษตร ในรูปแบบเชิงสาธิตที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับทางความรู้และตัวอย่างที่สามารถ สัมผัสได้จริง อาทิ การใช้พลาสมาในแปลงปลูกผัก-ผลไม้, ข้าวพันธุ์ก่ำเจ้า มช. 107, การประชุมเสวนาวิชาการ ตลอดจนการประกวดพืช-สัตว์ ตลาดต้นไม้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดงเครื่องจักรกล การเกษตร นิทรรศการการเกษตรต่างประเทศ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีกำรเกษตรที่ทันสมัย การฝึกอบรม วิชาชีพระยะสั้น การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษา และศิลปินพื้นบ้าน และการประกวดโชว์รำวงย้อนยุค เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Kasetfair.agri.cmu.ac.th หรือ Facebook งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9.

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts